slomski.us Doxa - Przemys?aw A. S?omski | Blog ekonomiczny

slomski.us
Title: Doxa - Przemys?aw A. S?omski | Blog ekonomiczny
Keywords:
Description: Interesuj?cy wpis. Bardzo cz?sto zastanawiam si? bardzo cz?sto nad konsekwencjami stopniowego wprowadzania AI do naszego ?ycia. Obecnie wi?kszo?? prac
slomski.us is ranked 468266 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $236,654. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. slomski.us has 43% seo score.

slomski.us Information

Website / Domain: slomski.us
Website IP Address: 188.116.19.90
Domain DNS Server: ns2.hekko.net.pl,ns1.hekko.net.pl

slomski.us Rank

Alexa Rank: 468266
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

slomski.us Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $236,654
Daily Revenue: $648
Monthly Revenue $19,451
Yearly Revenue: $236,654
Daily Unique Visitors 59,650
Monthly Unique Visitors: 1,789,500
Yearly Unique Visitors: 21,772,250

slomski.us WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 28 Jul 2016 16:24:30 GMT
Server LiteSpeed

slomski.us Keywords accounting

Keyword Count Percentage

slomski.us Traffic Sources Chart

slomski.us Similar Website

Domain Site Title

slomski.us Alexa Rank History Chart

slomski.us aleax

slomski.us Html To Plain Text

Doxa - Przemys?aw A. S?omski | Blog ekonomiczny Doxa – Przemys?aw A. S?omski Blog ekonomiczny Menu Skip to content Home Zastrze?enia prawne Wspó?praca Pogl?dy autora Logowanie Search for: AI 07/27/2016EkonomiaPrzemys?aw S?omski Interesuj?cy wpis. Bardzo cz?sto zastanawiam si? bardzo cz?sto nad konsekwencjami stopniowego wprowadzania AI do naszego ?ycia. Obecnie wi?kszo?? prac biurowych to siedzenie za biurkiem i interakcja z komputerem. Za 30 lat ci co jeszcze b?d? mieli prac? biurow? b?d? wspó?pracowa? z terminalem AI. To ju? si? zaczyna dzia?. Obecnie smartfon pozwala nam wyszuka? najlepsz? knajp? w okolicy, wybiera nam najlepsz? drog? do domu oraz t?umaczy pismo napisane w obcym j?zyku. Nied?ugo AI wska?e pracownikowi co i jak ma zrobi?. Praca bez AI b?dzie tak samo uci??liwa, jak dzi? wypisanie faktury bez komputera. Lekarze i prawnicy padn? jako pierwsi na tym froncie. Który lekarz b?dzie móg? równa? swoj? wiedz? i do?wiadczenie z wiedz? i do?wiadczeniem milionów lekarzy, dost?pnych dla naszego kieszonkowego AI. Nawet mechanik samochodowy b?dzie mia? swój w?asny terminal AI, który pomo?e mu zdiagnozowa? awari? i powie przez s?uchawk?, które ?ruby powinien kolejno odkr?ca?. Jestem przekonany, ?e za 30 lat nikt o zdrowych zmys?ach nie b?dzie da? si? zbada? lekarzowi bez terminala AI. Pami?tajmy – prawie wszystkie wypadki samochodowe to wina którego? z kierowców. Za 30 lat ludzie b?d? zdumieni, ?e wcze?niej mo?na by?o po prostu manualnie kierowa? pojazdami mechanicznymi. S? te? ju? zawody, które sprowadzaj? si? do … oszukiwania AI. Czym innym jest pozycjonowanie serwisów internetowych, czyli sprawianie, ?e serwis X jest wybierany do wy?wietlenia na wy?szej pozycji przez AI Googla ni? serwis Y. Niektórzy przedsi?biorcy zaczynaj? wyczuwa? pismo nosem. Firmy z bran?y AI s? dzi? najch?tniej przejmowanymi biznesami. Nawet Cinkciarz inwestuje w AI! Pewnie wi?kszo?? ludzi b?dzie si? ba?a tej nowo?ci. Tak by?o z kolej? ?elazn?, z mechanicznym krosnem, a tak?e z komputerami i robotami. Czas poka?e, czy b?dzie to korzystne dla wi?kszo?ci populacji, czy mo?e beneficjentami b?dzie 1%, jak zwykle. Osobi?cie mam nadziej?, ?e oprócz rozwi?zywania dora?nych problemów miliardów poszczególnych ludzi AI pomo?e nam rozwi?za? problemy nierozwi?zane od czasów antycznej Grecji. Nie wiemy do dzi? jaki jest idealny czy chocia? optymalny model polityczny czy gospodarczy. Nauki szczegó?owe tak?e potrzebuj? wsparcia. Fizyka czy matematyka dotar?a w takie rejony, ?e mózg ludzi nie jest ju? w stanie ich dalej rozwija?. View all 8 comments Agata Maliniakowa 07/23/2016PolitykaPrzemys?aw S?omski Chcia?bym zobaczy? ?on? Maliniaka w czym? takim. Niestety, pr?dzej zobacz? j? i jej m??a w The Muppet Show. View all 15 comments Zakupy anonimowe z?ota w NBP 07/20/2016Ekonomia, PolitykaPrzemys?aw S?omski Od kilku dni jestem zasypywany dziesi?tkami mejli w sprawie zmian procedury nabywania z?ota lokacyjnego w NBP. Pisze o tym Bankier, zrobi? si? szum nawet na Wykopie. Sprawa jest prosta, jest tak jak w linkowanym artykule – kto? w NBP doczyta? ustaw? o VAT. Ale uwaga: w artykule nie ma mowy o tym, ?e jest to martwy przepis. U wi?kszo?ci dilerów mo?na naby? z?oto bez pokazywania dokumentów, do równowarto?ci 15 000 EUR. Pod otrymywanym linkiem od razu pojawia si? pytanie, czy z?oto b?d? rekwirowa?. Oczywi?cie, ?e b?d?. Jak ju? kolejna klerykalno-socjalistyczna ekipa ca?kowicie zrujnuje ten kraj, wprowadzi podatek katastralny i od wydychanego CO2, doprowadzi do hiperinflacji, to nie b?dzie zbyt wielu opcji i b?dzie rabowa? z?oto. Wszystko b?d? rabowa?, ??cznie ze ?ci?ganiem majtek z ty?ków i konserw z piwnic. Zdesperowane rz?dy b?d? podejmowa? zdesperowane kroki. Polecam opis wydarzeń zamieszczony w ksi??ce Fergusona “Kiedy umiera pieni?dz”. Urz?d skarbowy w Nieczech chodzi? po knajpach i rewiowa? klientów – jak znalaz? u kogo? walut? lub z?oto to je zabiera?. To sie powtórzy, bo historia lubi si? powtarza?. Ze zmian ciesz? si? wszyscy gracze. Po wycofaniu si? ze skupu z?ota NBP po raz kolejny usuwa si? rynku kruszców. To oznacza wi?cej pieni?dzy w mojej kieszeni, chwa?a niech b?dzie biurokratom z NBP i ustawodawcom. Niestety, oznacza to te? wi?cej pieni?dzy w kieszeni dilerów w Niemczech oraz wi?cej przekr?conych ludzi w ramach ‘kupi?em tanie z?oto na OLX i okaza?o si?, ?e w ?rodku jest czekolada, czemu rz?d z tym nic nie robi?’ Otó? w?a?nie robi ca?y czas. View all 12 comments Bankructwo Deutsche Bank 07/12/2016EkonomiaPrzemys?aw S?omski Rynki finansowe ?yj? dywagowaniem, czy DB upadnie. Bank ponosi straty wi?ksze ni? w czasie szczytu kryzysu w roku 2008. Wida? to te? po notowaniach gie?dowych, akcje DB s? rekordowo tanie. Pojawia si? pytanie, czy bank zbankrutuje. Odk?d ?wiat odst?pi? od systemu pieni?dza z?otego, run na bank przesta? mie? racj? bytu. Je?eli klienci banku nie podejmuj? z?ota ani walut obcych, to run mo?na by?o zgasi?, po prostu uruchamiaj?c pras? drukarsk? i rozwo??c ci??arówkami gotówk? do oddzia?ów. I to wszystko za cen? papieru, farby drukarskiej i paliwa do ci??arówek. Je?eli uratowano w ten sposób niemal?e ca?y system bankowy w USA, a potem obligacje krajów PIIGS, to dlaczego mia?oby by? inaczej w przypadku DB? Tym bardziej, ?e bank ten ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ?wiatowej ekonomii. Gdyby pozwoli? mu upa??, to konsekwencje by?yby ogromne i katastrofalne. Osobn? kwesti? jest sam stan niepewno?ci o los DB. Zawsze istnieje ryzyko, ?e bankowi przydarzy si? upa??. Ta niepewno?? przek?ada si? na presj? na szmacenie z?otówki (i innych egzotycznych walut) oraz wysok? cen? z?ota. View all 8 comments Wo?yn 07/12/2016PolitykaPrzemys?aw S?omski Mam alergi? na stwierdzenie, ?e ‘tym razem b?dzie inaczej’ (ang. this time it’s different). Otó? nie b?dzie inaczej. Ludzie s? od wieków tacy sami. Historia b?dzie si? zawsze powtarza?. W kontek?cie tego martwi mnie rosn?ca koncentracja Ukraińców w Polsce. Osobi?cie bardzo lubi? wszystkich mieszkańców dawnego Zwi?zku Radzieckiego, ale nie zapominam co si? dzia?o na Wo?yniu w czasie wojny. Pokój uda?o si? uzyska? rozdzielaj?c granic? Polaków od Ukraińców. Teraz z powrotem nasycamy sobie kraj Ukraińcami, którzy ju? pokazali jak ch?tnie rzezaj? polskie szyje. Bez w?tpienia zrobi? to znowu, je?eli b?dzie ich do?? du?o i warunki wojenne b?d? im sprzyja?. Oni te? maj? garstk? skrajnych nacjonalistów, którzy mog? przej?? w?adz? i postulowa? wybicie wszystkich Polaków i stworzenie wielkiej Ukrainy, od morza do morza. Obecne wydarzenia w Niemczech i we Francji, mówi?c wprost – zalew barbarzyńców, jest okazj? dla Polski. Jest tam wiele bia?ych rodzin, które realnie s? zagro?one. Polska powinna zaoferowa? tym ludziom miejsce do osiedlenia. To rozwodni?o by mniejszo?ci etniczne, które mamy w Polsce – Ukraińców i Wietnamczyków. Rozwi?zany by?by równie? problem zapa?ci demograficznej, jakiej do?wiadczamy. Mieliby?my te? fajny materia?, ludzi z kapita?em, z nowymi pomys?ami. To by pomog?o Polsce nie tylko w rozwoju gospodarczym, ale równie? spo?ecznym. Niestety, kolejne socjalistyczno-klerykalne partie rz?dz?ce Polsk? nie maj? strategicznej, d?ugofalowej i realistycznej wizji rozwoju Polski. Im si? nie mie?ci w g?owach, ?e w 21 wieku poszczególne państwa musz? prowadzi? drena? mózgów (jak USA, UK, Australia, Kanada) i jednocze?nie nie da? si? zadepta? przez dzikusów, jak widzimy to we wspomnianej Francji czy Niemczech. View all 12 comments Po kontroli skarbowej UKS 07/07/2016Ekonomia, PolicjaPrzemys?aw S?omski Kilka obszarów gospodarki jest pod szczególnym nadzorem Fiskusa. Przede wszystkim s? to bran?e p?ac?ce akcyz?, czyli sektor paliwowy, alkoholowy i tytoniowy. Równie? metale szlachetne budz? zrozumia?e zainteresowanie s?u?b skarbowych. Przyczyni?y si? do tego s?awne wy?udzenia VAT przy obrocie transgranicznym. Nie zapominajmy te? o tym, ?e kwoty na deklaracjach podatkowych s? do?? spore, co od razu powoduje decyzje w?a?ciwego Urz?du Skarbowego, ?e kontrol? przedsi?biorstwa zajmowa? si? b?dzie ci??ka kawaleria Urz?d Kontroli Skarbowej. Jest te? kwestia zwyk?ego instynktu samozachowawczego, jaki ka?dy organizm państwowy musi wykazywa?. Z?oto jest prawdziwym mi?dzynarodowym pieni?dzem, który b?dzie funkcjonowa? nawet wtedy, gdy nazw? waluty ‘z?otówka’ b?d? kojarzy? wy??cznie numizmatycy. ?adne państwo nie puszcza na ?ywio? i nie przestaje czujnie obserwowa? firm zwi?zanych z obrotem z?otem. W naszej firmie skończy?a si? ?mudna i drobiazgowa kontrola przeprowadzana przez UKS. W jej tracie nie znaleziono ?adnych nieprawid?owo?ci w dzia?aniu naszej spó?ki. Potwierdza to moj? tez?, ?e firma 79th Element jest rzetelnym podmiotem gospodarczym, dzia?aj?cym wy??cznie w ramach istniej?cych przepisów prawa podatkowego. Z stopnia wygniecenia naszych dokumentów rejestrowych w KRS wnosz?, ?e nasza dzia?alno?? powoduje niezdrowe podniecenie, podobne jak kwestia z czego robione s? hamburgery w mcdonalds. Dla tych osób wklejam protokó? pokontrolny. View all 7 comments Jednolity podatek dochodowy 07/04/2016EkonomiaPrzemys?aw S?omski Za jaki? czas który? z kolejnych rz?dów nie b?dzie mia? wyj?cia i b?dzie musia? wdro?y? system z?otówki opartej na parytecie z?ota, tak jak zalecam od wielu lat. W mi?dzyczasie wprowadzany jest inny mój pomys? sprzed pó?tora roku, aby sk?adk? ZUS i podatek PIT zast?pi? jedn? danin?. Przez te pó?tora roku nic si? nie zmieni?o, nadal takie rozwi?zanie jest du?o lepsze od tego co mamy. Mo?na by?oby wywali? z roboty mnóstwo pracowników ZUS/NFZ odpowiedzialnych za pilnowanie ?ci?ganie sk?adek. Dodatkowo obci??enie podatkowe rozk?ada si? du?o sprawiedliwiej, wykonywanie pracy przestaje by? szczególnie mocno karana przez osk?adkowanie ZUS i cz??? tych obci??eń mo?e by? przerzucona na osoby uzyskuj?ce dochody z wszystkich innych ?róde?. Dzi?ki temu mo?na utworzy? wiele tysi?cy miejsc pracy. By?oby sensownie zlikwidowa? kart? podatkow? i rycza?t podatku dochodowego, zostawi? tylko zasady ogólne. I w końcu zakończy? te ?wier? wieku funkcjonowania rolnictwa jako ?wi?tej krowy polskiej gospodarki. Niech podatki b?d? ni?sze dzi?ki temu, ?e równo si? rozk?adaj? i koszty ?ci?gania danin s? niskie. Istnieje du?e ryzyko, ?e planu reformy nie uda si? wdro?y? i to wy??cznie z powodu psychologicznego. Na przyk?ad osoba samozatrudniona, zarabiaj?ca 5000 z? netto p?aci dzi? 18% PIT + sk?adki ZUS. Gdy zsumuje si? te obci??enia, okazuje si?, ?e wynosz? one 30%. I ju? widz? te p?on?ce barykady na ulicach naszych miast, bo z?y Morawiecki podnosi podatki z 18% (o ZUSie nikt nie pami?ta) do 30% ! Niecierpliwie czekam równie? na realizacj? planów zniesienia konieczno?? rejestracji w PUPie aby mie? ubezpieczenie zdrowotne. Koszt dla bud?etu by?by zerowy, bo ci którzy chc? wy?udzi? takie ?wiadczenie i tak je wy?udzaj?. Spadek zarejestrowanych osób by?by gwa?towny, by? mo?e okaza?oby si?, ?e mamy najmniejsze bezrobocie w ca?ej UE. No i ca?e stado urz?dników by?oby wolnych, nie by?oby potrzeby cyklicznego spotykania si? z petentami, którzy udaj?, ?e s? bezrobotni. View all 7 comments Sytuacja na rynku z?ota po Brexicie 06/29/2016EkonomiaPrzemys?aw S?omski Z uwag? obserwuj? sytuacj?, która ma obecnie miejsce. Rozmawiam z klientami, dostawcami i innymi dilerami. Przede wszystkim zdziwi? mnie tak ma?e zeszmacenie z?otówki. Bra?em pod uwag? scenariusz, w którym po Brexicie z?otówka os?abi si? wobec euro do 4,80 lub wi?cej. Tymczasem z?otówka prawie si? nie zeszmaci?a, za wzrost cen kruszców odpowiedzialny jest skok ceny w dolarze. Mówi si? o tym, ?e NBP b?dzie broni? z?otówki od poziomu 4,60, mo?e nikomu nie chcia?o si? rzuca? r?kawicy Belce. W tej sytuacji gracze naprawd? mieli co robi? poza spekulacj? na z?otówce. Ci?g dalszy dla zarejestrowanych czytelników. View all 20 comments Wymiana kas fiskalnych 06/29/2016EkonomiaPrzemys?aw S?omski Coraz wi?cej mówi si? o wymuszeniu wymiany kas fiskalnych. Wersja oficjalna jest taka, ?e klienci b?d? mieli wiele fajnych mo?liwo?ci, jak na przyk?ad histori? dowodów zakupu, co mo?e usprawni? proces reklamacyjny. Państwo te? ma mie? z tego swój zysk w postaci wi?kszych dochodów z uszczelnionego systemu podatkowego. Ma by? fajnie, a wyjdzie tak jak zwykle, poniewa?: “Luka VAT” (czyli ró?nica wynikaj?ca ze spodziewanych a rzeczywistych przychodów z tego podatku) nie wynika z unikania opodatkowania w rzeczywistym obrocie gospodarczym. To s? wa?ki robione w du?ych grupach przest?pczych, zwykle zwi?zane z obrotem mi?dzynarodowym. Wyp?aty zwrotów VAT musz? by? autoryzowane przez Urz?dy Skarbowe, w gr? wchodzi wi?c korupcja na wysokim szczeblu. To, czy kwiaciarki i fryzjerzy b?d? mia?y Internet w kasach nic nie zmieni. Owszem, mo?na ograniczy? straty bud?etu, wynikaj?ce z wyp?at wy?udzonych podatków, ale nie sposób zwi?kszy? przychodów. Firmy istniej?ce wy??cznie do prowadzenia przekr?tów – gdy stanie si? to niemo?liwe – znikn?. Je?eli spotyka si? dwóch kontrahentów i umawiaj? si?, ?e ‘robota ma by? bez rachunku’, to istnienie kas, obecnego czy nowego typu, nic nie zmieni. Niewa?ne, ile pieni?dzy nie zbierze Skarb Państwa, poniewa? zawsze b?dzie ich za ma?o. Politycy potrafi? przepali? dowoln? ilo?? przychodów podatkowych. Najskuteczniejsz? metod? zwalczania szarej strefy jest zmniejszanie obci??eń podatkowych, aby oszustwa si? nie op?aca?y. Politycy nie maj? poj?cia o ekonomii (ani o innych rzeczach), wi?c w ich prostych rozumkach pojawia si? my?l “ka?my im przynosi? wi?cej pieni?dzy i lepiej kontrolujmy, to b?dziemy mieli wi?cej pieni?dzy na nasze wydatki”. To tak nie dzia?a. W pewnym momencie podatnikom przestaje si? chcie? pracowa? w tym kraju. Jedyna mo?liwo?? zwi?kszenia przychodów bud?etowych to rozwój gospodarki. Wi?ksza gospodarka to wi?ksza baza podatkowa. Niestety, tego nie chc? s?ucha? nasi w?adcy, poniewa? jest niewygodna prawda i trzeba by podj?? kroki niewygodne politycznie. Zamiast promowa? przedsi?biorczo?? wol? oskar?a? przedsi?biorców o bycie oszustami. Prawdziwe bogactwo tworzy si? na biurkach informatyków i w fabrykach, przy produkcji dóbr wysoko-przetworzonych. Tego w Polsce brakuje. I tam nie maj? zastosowania kasy fiskalne. View all 4 comments Pozycjonowanie stron internetowych (SEO) 06/25/2016Do PrzeczytaniaPrzemys?aw S?omski Z dniem dzisiejszym uruchomi?em nowego bloga o moich perypetiach zwi?zanych z poszukiwaniem specjalisty e-commerce. Opisa?em sumiennie moje do?wiadczenia z przesz?o?ci i zamierzam na bie??co opisywa? to, co ?ycie przyniesie. Zach?cam do subskrypcji szukamseo.wordpress.com. View all 10 comments Posts navigation ← Older posts Sklep online Blogroll Bi?uteria z diamentami Bi?uteria Zieliński Blofi Blog o surowcach Blog Satoshi (bitcoin) Blog Szymona Nowaka Blogi wolno?ciowe Ceny z?ota w Polsce Domowy Survival Dwa grosze Dwa miliony Dziesi?? procent rocznie Finanse po godzinach Generator finansowy Hans Kloss Indeks DOW w z?ocie Katalog blogów finansowych Konkurencja ;) Kontestatorzy Micha? Stopka Inwestor Profesjonalny Moc inwestycji Na plus blog Njusacz Odk?amane statystyki Pami?tnik gie?dowy Pokona? rynek Polak Potrafi 3 Prologos Przegl?d Finansowy Sam Inwestuj Samcik Strona ProKapitalistyczna Szukam SEO Tobiasz Malinski W domach z betonu Wolnym by? Wszystko na koniec ?wiata Wybrane konstytucje Xsior Archiwum July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 September 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006 January 2006 Darowizna Lubisz ten blog? Wrzu? bitcoina do skarbonki. Donate Bitcoins Kana? RSS Subskrybuj Kontakt z autorem … ... jest bardzo prosty ... przemyslaw malpeczka slomski kropeczka us ... u?yj PGP je?eli uznasz to za uzasadnione - nasz klucz publiczny jest upubliczniony ... Liczniki d?ugów USA - Gross National Debt Search for: Proudly powered by WordPress Facebook

slomski.us Whois

Domain Name:         SLOMSKI.US
Domain ID:         D16377908-US
Sponsoring Registrar:      OVH SARL
Sponsoring Registrar IANA ID:    433
Registrar URL (registration services):  www.ovh.com
Domain Status:        clientDeleteProhibited
Domain Status:        clientTransferProhibited
Variant:          SLOMSKI.US
Registrant ID:        OVH5332A476D20G
Registrant Name:        Adam Przemo
Registrant Address1:       Leszczynskiego 4/25
Registrant City:        Wroclaw
Registrant Postal Code:      55-078
Registrant Country:       Afghanistan
Registrant Country Code:      AF
Registrant Phone Number:      +48.783340871
Registrant Email:       2sloma@gmail.com
Registrant Application Purpose:    P1
Registrant Nexus Category:     C32/AF
Administrative Contact ID:     OVH5332A476J40C
Administrative Contact Name:     Przemyslaw Slomski
Administrative Contact Organization:   79th Element sp z oo
Administrative Contact Address1:    ul. Dlugosza 71
Administrative Contact City:     Wroclaw
Administrative Contact Postal Code:   51-001
Administrative Contact Country:    Poland
Administrative Contact Country Code:   PL
Administrative Contact Phone Number:   +48.783340871
Administrative Contact Email:    2sloma@gmail.com
Administrative Application Purpose:   P1
Administrative Nexus Category:    C32/PL
Billing Contact ID:       OVH5332A476J40C
Billing Contact Name:      Przemyslaw Slomski
Billing Contact Organization:    79th Element sp z oo
Billing Contact Address1:     ul. Dlugosza 71
Billing Contact City:      Wroclaw
Billing Contact Postal Code:     51-001
Billing Contact Country:      Poland
Billing Contact Country Code:    PL
Billing Contact Phone Number:    +48.783340871
Billing Contact Email:      2sloma@gmail.com
Billing Application Purpose:     P1
Billing Nexus Category:      C32/PL
Technical Contact ID:      OVH5332A476J40C
Technical Contact Name:      Przemyslaw Slomski
Technical Contact Organization:    79th Element sp z oo
Technical Contact Address1:     ul. Dlugosza 71
Technical Contact City:      Wroclaw
Technical Contact Postal Code:    51-001
Technical Contact Country:     Poland
Technical Contact Country Code:    PL
Technical Contact Phone Number:    +48.783340871
Technical Contact Email:      2sloma@gmail.com
Technical Application Purpose:    P1
Technical Nexus Category:     C32/PL
Name Server:         NS1.HEKKO.NET.PL
Name Server:         NS2.HEKKO.NET.PL
Created by Registrar:      GODADDY.COM, INC.
Last Updated by Registrar:     OVH SARL
Last Transferred Date:      Thu Apr 04 16:06:31 GMT 2013
Domain Registration Date:     Sun Apr 20 23:59:22 GMT 2008
Domain Expiration Date:      Wed Apr 19 23:59:59 GMT 2017
Domain Last Updated Date:     Wed Mar 26 09:57:11 GMT 2014
DNSSEC:          false
>>>> Whois database was last updated on: Wed May 25 13:20:54 GMT 2016 <<<<
NeuStar, Inc., the Registry Administrator for .US, has collected this
information for the WHOIS database through a .US-Accredited Registrar.
This information is provided to you for informational purposes only and is
designed to assist persons in determining contents of a domain name
registration record in the NeuStar registry database. NeuStar makes this
information available to you "as is" and does not guarantee its accuracy.
By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this data only for
lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data:
(1) to allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via direct mail,
electronic mail, or by telephone; (2) in contravention of any applicable
data and privacy protection laws; or (3) to enable high volume, automated,
electronic processes that apply to the registry (or its systems). Compilation,
repackaging, dissemination, or other use of the WHOIS database in its
entirety, or of a substantial portion thereof, is not allowed without
NeuStar's prior written permission. NeuStar reserves the right to modify or
change these conditions at any time without prior or subsequent notification
of any kind. By executing this query, in any manner whatsoever, you agree to
abide by these terms.
NOTE: FAILURE TO LOCATE A RECORD IN THE WHOIS DATABASE IS NOT INDICATIVE
OF THE AVAILABILITY OF A DOMAIN NAME.
All domain names are subject to certain additional domain name registration
rules. For details, please visit our site at www.whois.us